مبدل حرارتی فرم دما

مبدل حرارتی فرم دما مبدل حرارتی فرم دما مبدل حرارتی فرم دما

مبدل حرارتی فرم دما

مبدل حرارتی فرم دما
» طراحی مکانیکی طبق استاندارد ASME
» مشخصات طبق استاندارد TEMA
» طراحی حرارتی با نرم افزار HTFS
» طبق مشخصات ارائه شده توسط مشتری هرگونه طراحی مکانیکی و حرارتی قابل اجرا است
» مبدل حرارتی روغن – آب ( خنک کننده روغن )
» مبدل حرارتی آب – آب
» مبدل حرارتی بخار – آب
» کندانسور –O2-CO2-N2
» مبدل حرارتی محصولات نفت و پالایشگاهی

کلیدواژه خود را وارد کنید