منبع انبساط

منبع انبساط

منبع انبساط

منبع انبساط(Expansion Tank) منبع باز یا بسته ای می باشد که در ارتباط مستقیم با سیستم های تحت فشار در موتور خانه (مانند دیگ های آبگرم (بویلر) و چیلر ) می باشد.
منابع انبساط برای کنترل انبساط حجمی آب موجود در سیستم های تاسیساتی در اثر افزایش دما ، تعبیه می شود.
ظرفیت منابع انبساط این شرکت از ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر می باشد که در صورت درخواست مشتری امکان تولید مخازن با حجم بیشتر نیز وجود دارد.

کلیدواژه خود را وارد کنید