تماس با ما

ارسال پیاماطلاعات تماس

دفتر مرکزی: تهران ، خیابان شهیـد بهشتی خیابان خالد اسلامبولی ، خیابان 14 ، پلاک 3  
تلفن : 40 - 88108339 - 021  
فکس : 88108337 - 021 
 

کارخانه: اراک ، شهرک قطب انتهای خیابان توسعه یک ، شرکت فرم دما  
کد پستی:5875 - 5 - 38199  
صندوق پستی : 1413 
تلفن :3 - 34132581 - 086  
فکس :34132584 - 086

کلیدواژه خود را وارد کنید